ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް 2024

ޢާންމުކޮށްޝާއިޢުކުރެވޭ ރަސްމީ ރެކޯޑު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2023 ކުންފުނީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 14 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ފެށުނީއެވެ. މި ގެޒެޓުގައި ހިމެނޭނީ، އިޢުލާނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭ ނޯޓިހާއި ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތެވެ.

  • ޓެގް

ކުންފުންޏަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ޚިޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް

ޕެރަ ޑައިވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

ސްޕީޑް އެއަރ ކާގޯ ނެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

އެޗްޓޫއޯ ޑައިވާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

ވެނޯއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިކުއިޑޭޝަން ނޯޓިސް ބަލައިގަތުން

އެންމެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

1 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދައްކަން ނުޖެހުން