Skip to content
0%

4 / 4 ވައުދު

ހަފުތާ 9

0%

11 / 11 ވައުދު

ހަފުތާ 14

0%

15 / 15 ވައުދު

ޖުމުލަ

ގެދޮރުވެރިކަމާއި އުމްރާނީ ތަރައްޤީ2 ވައުދު

38.

ގްރޭޓަރ މާލެ އޭރިޔާގެ ޓްރާންޝިޕްމަންޓް ބަނދަރު ބިނާކުރުމުގެ ކަންކަން ރާވައި އިންތިޒާމުކޮށް، މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ފެށުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

މަޝްރޫޢުގެ މުހިއްމު ކޮމްޕޯނަންޓްތައް އަދި ކުރިއަށް ގެންދާނެ މޮޑެލްއެއް ނިމުން.

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1ޕްރޮޖެކްޓާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ
ދިރާސާތަކާއި، މިހާތަނަށް
ކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތްތައް
ދެނެގަތުން
10%ނިމިފައި
100%
2ޕްރޮޖެކްޓެ ލޮކޭޝަން އަދި ސްކޯޕް
ފައިނަލްކުރުން
15%ނިމިފައި
3މަޝްރޫޢަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ
ޕޮޓެންޝަލް އިންވެސްޓަރުން ނުވަތަ
ޕޮޓެންޝަލް ފައިނޭންސިން
އޮޕްޝަންތައް ދެނަގަތުން
25%ނިމިފައި
4މަޝްރޫޢަށް ކުރިޔަށްގެންދާނެ
މޮޑެލްއެއް ނިންމުން
50%ނިމިފައި

40.

ބަަންކަރިން ޚިދުމަތްދެވޭ ގޮތަށް ގާދޫގައި ތަރައްޤީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ މަޝްރޫޢަށް ބޭނުންވާ މަސައްކަތްތައް ފެށުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

މަޝްރޫޢަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ ޕޮޓެންޝަލް އިންވެސްޓަރުން ދެނެގަތުމަށް އިއުލާނު ކުރެވުން.​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1މަޝްރޫޢުއާ ގުޅޭގޮތުން ހެދިފައިވާ
ދިރާސާތައް ރިވިއުކުރުން
10%ނިމިފައި
100%
2ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްކޯޕް ދެނެގަނެ
ކަށަވަރު ކުރުމަށް، މަސްއޫލުވެރި
ފަރާތްތަކާ މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް
ގެންދިއުން
30%ނިމިފައި
3މަޝްރޫޢަށް އިންވެސްޓްކުރާނެ
ޕޮޓެންޝަލް އިންވެސްޓަރުން
ދެނެގަތުމަށް އިއުލާނުކުރުން.
60%ނިމިފައި
އިޤްތިޞާދާއި ތިމާވެށި3 ވައުދު

51.

އިންވެސްޓްމަންޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ”ޕޮލިސީ ފްރޭމްވަރކް“ އެކުލަވާލުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

އިންވެސްޓްމަންޓް/ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބެންކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ”ޕޮލިސީ ފްރޭމްވަރކް“ އެންޑޯޒްކޮށް އެކުލެވުން

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ރިސާރޗް

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1 އިންވެސްޓްމަންޓް/ޑިވެލޮޕްމަންޓް
ބެންކެއް ޤާއިމުކުރުމަށް ބޭނުންވާ
'ޕޮލިސީ ފްރޭމްވަރކް' އެކުލަވާލުމަށް
ކޮންސެޕްޓް ނޯޓާއި ސްޓްރަކްޗަރ
ޑްރާފްޓް ކުރުން​
25%ނިމިފައި
100%
2 ސްޓްރަކްޗަރ އަދި ވިޔަފާރި
މޮޑެލް ފައިނަލްކުރުން
25%ނިމިފައި
3ރެގިއުލޭޓް ކުރާ އިދާރާ ތަކާއި
އެހެނިހެން މަސްއޫލުވެރި ފަރާތްތަކާ
މަޝްވަރާ ކުރުން​
25%ނިމިފައި
4ޕޮލިސީ ފްރޭމްވަރކް އެކުލަވާލުން25%ނިމިފައި

72.

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަމަށް ޚާއްސަ ލޯން ޕްރޮޑަކްޓެއް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ހުޅުވުން

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1ފަރުމަހުގެ މަސްވެރިކަންކުރާ ކުދި އަދި
މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް
އިތުރުކުރުމުގެ ގޮތުން މިހާރުހުރި ލޯން
ޕްރޮޑަކްޓް މުރާޖަޢާކޮށް، ލޯނުގެ
ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް
ކޮންސެޕްޓެއް ތައްޔާރުކުރުން​
25%ނިމިފައި
100%
2ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ މަޝަވަރާކޮށް
ކޮންސެޕްޓް ފައިނަލް ކުރުން​
25%ނިމިފައި
3ލޯނާއި ގުޅުންހުރި މިހާރުގެ
ސިސްޓަމްތަކަށް ގެންނަންޖެހޭ
ބަދަލުތައް ގެނައުން​
20%ނިމިފައި
4އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް، ލޯނަށް
ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން​
30%ނިމިފައި

73.

ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް ޚާއްޞަ ސިޔާސަތެއް ތަޢާރުފުކުރުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އިތުރުން، ކާބޯތަކެތީގެ އަސާސީ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ކުޑަކުރުމަށް، ޚާއްސަ ސިޔާސަތެއް ތަޢާރަފުކުރުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ރިސާރޗް

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1އަސާސީ ބާވަތްތަކުގެ ލިސްޓު
މުރާޖަޢާ ކުރުން​
10%​ނިމިފައި
100%
2އަސާސީ ބާވަތްތަކުގެ އަގު މޮނިޓަރ
ކުރާނެ ފްރޭމްވަރކެއް އެކުލަވާލުން​
10%​ނިމިފައި
3އަގު ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފައިވާ ކާބޯތަކެތި
އަދި އެހެނިހެން ބާވަތްތައް
ރިވިއުކުރުން​
25%​ނިމިފައި
4އަގުތަކަށް ބަދަލު އަންނަ
ސަބަބުތަކާއި ހައްލުތައް
ދެނެގަތުމަށް މައުލޫމާތު އެއްކުރުން.​
20%​ނިމިފައި
5އަސާސީ ބާވަތްތަކުގެ އަގު އުފުލޭ
މައްސަލަ ހައްލުކުރުމާ ގުޅޭ ފްރޭމްވޯކް
ތައްޔާރުކޮށް ސިޔާސަތު
އެކުލަވާލުން​
35%​ނިމިފައި
އަންހެނުން، ޒުވާނުން، ފަންނިއްޔާތު އަދި ކުޅިވަރު9 ވައުދު

89.

އަންހެނުންނާއި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ ޚާއްޞަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް އުފެއްދުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

އަންހެނުން އަދި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން މަސްވެރިކަމުގެ އުފެއްދުންތައް ވިއްކާނޭ ހާއްސަ އޮންލައިން ޕްލެޓްފޯމެއް ލޯންޗުވުން

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1އަންހެނުންނާއި ޒުވާން
ވިޔަފާރިވެރިންނަށް މަސްވެރިކަމުގެ
އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ ޚާއްޞަ އޮންލައިން
ލެޓްފޯމުގައި ހުންނަޖެހޭ ކަންކަން
ދެނެގަތުމަށް "ނީޑް އެސެސްމަންޓް ރިވިއު"
އެކުލަވާލުމަށް މަސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާގައި
ހަރަކާތްތެރިވާ އެސް.އެމް.އީ ތަކާ
ބައްދަލުކުރުން​
25%ނިމިފައި
100%
2ނީޑް އެސެސްމަންޓް ރިވިއުކޮށް
ފައިނަލްކުރުން​
25%ނިމިފައި
3އޯތެންޓިކް މޯލްޑިވްސް ފިހާރަތައް
މެދުވެރިކޮށް އުފެއްދުންތައް ވިއްކޭނެ
ފުރުސަތުތައް ދެނެގަތުން​
25%ނިމިފައި
4ނީޑް އެސެސްމަންޓްއަށް ބަލައި، މިހާރު ހުރި
ފުރުސަތުތަކަށް ބިނާކޮށް ޕްލެޓްފޯމައް
ބަދަލުގެނެސް އާންމުންނަށް ފުރުޞަތު
ހުޅުވާލުން​
25%ނިމިފައި

90.

އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޓާޓްއަޕް ލޯން ސްކީމް އެއް ތަޢާރަފުކުރުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ 'ސްޓާޓްއަޕް ލޯން ސްކީމް'އެއް ތަޢާރަފުކޮށް، މި ސްކީމްގައި ފަސޭހައިން ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދެވުން

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ
ވުޒާރާތަކާއި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން
ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން.​
20%​ނިމިފައި
100%
2މާކެޓުގައި ފައިނޭންސިންގ ބޭނުންވާ
ދާއިރާތަކާގުޅޭ ގޮތުން ބޭސް
އެސެސްމަންޓްއެއް ތައްޔާރުކުރުމާއެކު
އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ ގައި މިހާރު ހުރި ލޯން
ޕްރޮޑަކްޓް މުރާޖަޢާކުރުން.​
10%​ނިމިފައި
3ލޯން ޕްރޮޑަކްޓުގެ ކޮންސެޕްޓް
ކަރުދާސް އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން
ތައްޔާރުކޮށް މިނިސްޓްރީއަށް
ހުށަހެޅުން.​
30%​ނިމިފައި
4ޕްރޮޑަކްޓްއާ ގުޅޭގޮތުން
އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ސިސްޓަމްއަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.​
20%​ނިމިފައި
5އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ލޯން
ތަޢާރަފްކުރުން.​
10%​ނިމިފައި
6ޕްރޮޑާކްޓްއާ ގުޅުންހުރި މާކެޓިންގ
އަދި އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންތައް
ފެށުން.​
10%​ނިމިފައި

93.

އަންހެނުން އުފައްދާ އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ ސަރަހައްދެއް ހުޅުމާލޭގައި ކަނޑައަޅައި، ވިޔަފާރި ކުރުމަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

އަންހެން ވިޔަފާރި ވެރިން އުފައްދާތަކެތި ވިއްކުމަށް ހާއްސަ ސަރަހައްދެއް ހުޅުމާލޭގައި ކަނޑައެޅުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

9 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1ހުޅުމާލޭގައި މާރކެޓްއެއް ހިންގުމަށް
އެންމެ އެކަށީގެންވާ ސަރަހައްދުތައް
ދެނެގަތުން.​
50%​ނިމިފައި
100%
2ބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން
(ބީ.ސީ.ސީ) އާ ގުޅިގެން މާކެޓް
ހިންގާނެ ބިޒްނަސް މޮޑެލް، ޑިޒައިން
އަދި މާރކެޓިންގެ މަސައްކަތް ފެށުން.​
25%​ނިމިފައި
3ކަނޑައެޅޭ ސަރަހައްދުގައި މާރކެޓް
ހިންގާނެ ގޮތާއި ބައިވެރިވުމުގެ
ފުރުސަތު ބީ.ސީ.ސީ މެދުވެރިކޮށް
ހުޅުވާލުން. ​
25%​ނިމިފައި

94.

ލީސިން ފައިނޭންސްގެ ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދަން ބޭނުންވާ އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިންނަށް ފަސޭހަ އިންތިޒާމުތަކެއް ހަމަޖައްސައިދިނުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

ލީސިންގް ފައިނޭންސިނގް އަށް މަގުފަހިވާގޮތަށް އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިއަށް މައިކްރޯފައިނޭންސިނގް ގެ ޕެކޭޖް ތައާރަފްކުރުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1މަސައްކަތާ ގުޅުންހުރި ސަރުކާރުގެ
ވުޒާރާތަކާއި އަންހެން ވިޔަފާރިވެރިން
ތަމްސީލުކުރާ ޖަމިއްޔާތަކާއި
ބައްދަލުކޮށް މަޝްވަރާކުރުން.​
10%​ނިމިފައި
100%
2މާކެޓުގައި ހުރި ލީޒިންގ ފެސިލިޓީތައް
ރިވިއުކުރުން.​
20%​ނިމިފައި
3ކޮންސެޕްޓް ކަރުދާސް
އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ އިން ތައްޔާރުކޮށް
މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހެޅުން.​
30%​ނިމިފައި
4ޕްރޮޑަކްޓްއާ ގުޅޭގޮތުން
އެސް.ޑީ.އެފް.ސީގެ ސިސްޓަމްއަށް
ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނައުން.​
20%​ނިމިފައި
5އެސް.ޑީ.އެފް.ސީ މެދުވެރިކޮށް ލޯން
ތަޢާރަފްކުރުން.​
10%​ނިމިފައި
6ޕްރޮޑާކްޓްއާ ގުޅުންހުރި މާކެޓިންގ
އަދި އިންފޮމޭޝަން ސެޝަންތައް
ފެށުން.​
10%​ނިމިފައި

95.

ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ބާވަތްތައް މާކެޓުކޮށް ގަނެ ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދިނުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

ރާއްޖޭގައި ހައްދާ ބާވަތްތައް މާކެޓުކޮށް ގަނެ ވިއްކުމަށް ޚާއްޞަ ނިޒާމެއް ޤާއިމުކުރުމާއި، އެ ނިޒާމުގެ ތެރެއިން އަންހެނުންނަށް ޚާއްޞަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދީ، ދަންޑުވެރިކަމުގައި ހައްދާ ތަކެތި ޓްރާންސްޕޯޓްކޮށް ވިއްކާނޭ ލުއިފަސޭހަ އިތުރު ގޮތްތައް ތައާރަފްކުރުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1މަސައްކަތާ ސަރުކާރުގެ ވުޒާރާތަކާއި
ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ
މަޝްވަރާކުރުން​
15%​ނިމިފައި
100%
2ކޮންޓްރެކްޓް އަދި ކޮމިއުނިޓީ ފާމިންގް
މިވަތު އެގްރޯނެޓް އިން ކުރެވެމުން ދާ
މަސައްކަތް ރިވިއުކުރުން​
10%​ނިމިފައި
3އޮޕަރޭޝަނަލް ފްރޭމްވޯކްއެއް
ގާއިމްކުރުމުގެ ތެރެއިން މާކެޓިންގް،
ލޮޖިސްޓިކްސް ދެނެގަތުން​
10%​ނިމިފައި
4ހައްދާ ތަކެތި މާކެޓް ކުރާނޭ ގޮތްތައް
ދެނެގަތުން​
15%​ނިމިފައި
5ހައްދާ ތަކެތީގެ ލޮޖިސްޓިކް މެކަނިޒަމް
ޤާއިމްކުރުން​
20%​ނިމިފައި
6ދަނޑުވެރިން އަދި
ރީޓެއިލް/ހޯލްސޭލަރުން އެއް ޑިޖިޓަލް
ޕްލެޓްފޯމް އަކަށް ގެނައުމަށް
މަސައްކަތް ފެށުން.​
30%​ނިމިފައި

98.

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިންނާއި ހުނަރުވެރިންގެ ފިކުރީ މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު)އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް އެކުލެވޭ ބިލެއް ޑްރާފްޓުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

ދިވެހި އުފެއްދުންތެރިންނާއި ހުނަރުވެރިންގެ ފިކުރީ މުދާ ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ގޮތުން ޤާނޫނު ނަންބަރު 23/2010 (ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު)އަށް ގެންނަންޖެހޭ އިޞްލާޙުތައް އެކުލެވޭ ބިލެއް ޑްރާފްޓުކޮށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ލީގަލް

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއެކު
މަޝްވަރާކުރުން​
25%​ނިމިފައި
100%
2ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން
ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނާއި އާންމުންގެ
ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ކޮމެންޓު
ރިވިއުކުރުމާއެކު ޕްރިލިމިނަރީ
އެނަލިސިސް ހަދައި ކޮމެންޓްތައް
އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހަށް
ފޮނުވުން​
25%​ނިމިފައި
3އިސްލާޙުކުރެވޭ ބިލް
ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާ
މަޝްވަރާކުރުމަށްފަހު ފައިނަލް ކުރުން​
30%​ނިމިފައި
4އިޞްލާޙުތައް އެކުލެވޭ ބިލް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވުން​
20%​ނިމިފައި

101.

އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމަށް ހުރި ހުރަސްތަކަށް ޤާނޫނީ ޙައްލު ހޯދައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމް'ތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ފޮނުވުމާއި ލިބިގަތުމަށް ފުރިހަމަ ގާނޫނީ އަދި ފަންނީ ހައްލު ހޯދުމަށް މަގުޗާޓެއް އެކުލަވާލުން

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ރިސާރޗް

9 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1އޮންލައިން ޕޭމަންޓް ޕްލެޓްފޯމްތަކާއި،
އެ ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތައް
މުރާޖާކޮށް ރިވިއުއެއް ހެދުން.​
25%​ނިމިފައި
100%
2ސަރުކާރާއި، އަމިއްލަ ވިޔަފާރިތަކާއި
އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންނަށް ދިމާވާ
ދަތިތައް ދެނެގަތުމަށްޓަކައި
ބައްދަލުވުންތައް ބޭއްވުން.​
25%​ނިމިފައި
3ސިސްޓަމްގަ ހުރި ގާނޫނީ
މައްސަލަތަކާއި އެހެނިހެން ކަންތައް
ބޭންކުތަކާއި އަދި މަރުކަޒީ ބޭންކާއި
ބައްދަލުކޮށް މަޝަވަރާކުރުން.​
25%​ނިމިފައި
4ރިޕޯޓު ނިންމާ، ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި
އޮންލައިންކޮށް ލާރި ފޮނުވުމާއި
ލިބުމުގަ ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރަން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ހުށަހަޅާ،
އެކަންތައް ތަންފީޒުކުރާނެ މަގުޗާޓެއް
ހެދުން.​
25%​ނިމިފައި

102.

އީކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ދިވެހީންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

އީކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ދިވެހީންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެގޮތް ފަހިވުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

9 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1އީކޮމަރސް ޕްލެޓްފޯމް'ތަކުގައި
ދިވެހީންނަށް ވިޔަފާރި ކުރެވޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް
ސްޓޭކްހޯލްޑާރުންނާ ބައްދަލުކޮށް
ދިމާވާ ދަތިތައް ދެނެގަތުން​
25%​ނިމިފައި
100%
2ޕޮލިސީ އަދި ޤާނޫނީ ސަބަބުތަކާ
ގުޅިގެން އީކޮމާސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި
ލާރި ފޮނުވުމާ ލިބިގަތުމުގައި ހުރި
ދަތިތައް ދެނެގަތުން ​
25%​ނިމިފައި
3ރިޕޯޓު ނިންމާ، ހޯދުންތަކުގެ އަލީގައި
އޮންލައިންކޮށް ލާރި ފޮނުވުމާއި
ލިބުމުގަ ހުރި ދަތިތައް ހައްލުކުރަން
ކުރަންޖެހޭ ކަންތައް ހުށަހަޅާ،
އެކަންތައް ތަންފީޒުކުރާނެ މަގުޗާޓެއް
ހެދުން.​
50%​ނިމިފައި

103.

އޮން-ޑިމާންޑް ވަރކްފޯސް ނުވަތަ ފްރީލާންސިންގ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު ތަނަވަސްކޮށްދީ އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް ހަމަޖައްސައިދިނުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

ރާއްޖެއާއި ބޭރުގެ ޕްލެޓްފޯމް ތަކުގައި ދިވެހިން ހުނަރު ދައްކައި ވިޔަފާރި ފުރުސަތު އަދި އާމްދަނީ ލިބޭނެ މަގު ފަހިވުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

9 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1އޮން-ޑިމާންޑް ވަރކްފޯސް' ނުވަތަ
'ފްރީލާންސިންގ ޕްލެޓްފޯމް'ތަކުގައި
ދިވެހި ޒުވާނުންނަށް ފުރުސަތު
ތަނަވަސްކޮށްދީ އާމްދަނީ ލިބޭނެގޮތް
ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ފްރީލާންސް
ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ލާރި ލިބުމާ
ފޮނުވުމަށް ހުރި ޓެކްނިކަލް ދަތިތައް
ދެނެގަތުން​
25%​ނިމިފައި
100%
2ފްރީލާންސް ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި ލާރި
ލިބުމާ ފޮނުވުމަށް ހުރި ޤާނޫނީ އަދި
ޓެކްނިކަލް ދަތިތައް ދެނެގަނުން​
25%​ނިމިފައި
3ހައްލުހޯދުމަށް ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކާ
މަޝްވަރާ ކުރުން​
50%​ނިމިފައި
ޞިއްޙީ ދުޅަހެޔޮކަމާއި އޯގާތެރި މުޖުތަމަޢު1 ވައުދު

120.

އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން

ޓާގެޓް އައުޓްޕުޓް

އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް ރަށްރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި ތަންފީޒުކުރަން ފެށުން​

0%

ސްޓޭޓަސް

ނިމިފައި​

ޑިޕާރޓްމަންޓް

ޕޮލިސީ

14 ހަފުތާ

#މަސައްކަތްބުރަދަންގޮސްފައިވާ ހިސާބުނިމުނު%
1އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް
ރަށްރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލައި
ތަންފީޒުކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ޕޭޕަރެއް
ތައްޔާރުކޮށް އިކޮނޮމިކް
ކައުންސިލަށް ހުށަހެޅުން​
25%​ނިމިފައި
100%
2އޭޓީއެމް އެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ
ރަށްތައް ރިވިއު ކޮށް، އޭޓީއެމް ގާއިމު
ކުރުމުގެ ޓައިމްލައިނެއް ކަނޑައެޅުން​
25%​ނިމިފައި
3އޭޓީއެމް ނެޓްވޯކް މޮބިލައިޒް ކުރާނޭ
ޕްލޭނެއް އެކުލަވާލުން​
25%​ނިމިފައި
4އޭޓީއެމް ޚިދުމަތް ޤާއިމުކޮށްފައި ނެތް
ރަށްރަށުގައި އެ ޚިދުމަތް
ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް
ފެށުން​
25%​ނިމިފައި

ސަރުކާރުން ކޮށްފައިވާ ހުރިހާ ހަފްތާ14 ވައުދު ބަލައިލަން ބޭނުންވޭތޯ؟

ހަފުތާ14 އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ކޮއްލަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް އެބައޮތްތޯ؟