Skip to content

އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް އަކީ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރޮމޯޝަން، ފެސިލިޓޭޝަން، އަދި ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ޒިންމާ އުފުލަންޖެހޭ ސަރުކާރުގެ ލީޑް އެޖެންސީއެވެ.

ހަރުދަނާ އަދި ހަމަޖެހޭ އިގްތިސާދެއް ބިނާކުރުމުގެ މަސައްކަތުގައި ސަރުކާރުން ވަނީ ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންނަށް ޝައުގުވެރިވާ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާ ބައެއް ސިޔާސަތުތައް ތަންފީޒުކޮށްފަ އެވެ.