Skip to content

ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް 2024

ޢާންމުކޮށްޝާއިޢުކުރެވޭ ރަސްމީ ރެކޯޑު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2023 ކުންފުނީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 14 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ފެށުނީއެވެ. މި ގެޒެޓުގައި ހިމެނޭނީ، އިޢުލާނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭ ނޯޓިހާއި ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތެވެ.
  • ޓެގް

އެކޯ ލަގްޒަރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

4ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

ކުންފުންޏަށް ކިޔާނެ ނަމެއް ޚިޔާރުކުރާނެ ގޮތުގެ ގައިޑް

ޕެރަ ޑައިވް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

ސްޕީޑް އެއަރ ކާގޯ ނެޓް މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

އެޗްޓޫއޯ ޑައިވާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

ވެނޯއާ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް އުވާލުން

ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢުކުރުމަށް ލިކުއިޑޭޝަން ނޯޓިސް ބަލައިގަތުން

އެންމެ މެންބަރެއް ހިމެނޭ ކުންފުނި ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވާލުން

1 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ކުންފުނީގެ އަހަރީ ފީ ދައްކަން ނުޖެހުން