Skip to content

ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް 2024

ޢާންމުކޮށްޝާއިޢުކުރެވޭ ރަސްމީ ރެކޯޑު

ޤާނޫނު ނަންބަރު 7/2023 ކުންފުނީގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން 14 ޖެނުއަރީ 2024 އިން ފެށިގެން ރެޖިސްޓްރާރގެ ގެޒެޓް ޢާންމުކޮށް ޝާއިޢުކުރަން ފެށުނީއެވެ. މި ގެޒެޓުގައި ހިމެނޭނީ، އިޢުލާނާއި ޤާނޫނީ ގޮތުން ދޭ ނޯޓިހާއި ޢާންމުންނަށް މުހިއްމު މަޢުލޫމާތެވެ.

  • ޓެގް