Skip to content
ހޯމް » 4ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

4ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

4ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

4ކޭ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކުންފުނީގެ ނަން
C03132024ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު
ހިއްސާގެ ބާވަތް: އޯޑިނަރީ
 ފޭސް ވެލިޔު: -/200،000 ރ
ހިއްސާގެ ޢަދަދު: 5
ކެޕިޓަލް: -/1،000،000 ރ. (އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ)
ރައުސްމާލު އަދި ހިއްސާގެ މަޢުލޫމާތު
ހިއްސާގެ ބާވަތް: އޯޑިނަރީ
ފޭސް ވެލިޔު: -/20،000 ރ
ހިއްސާގެ ޢަދަދު: 5
ކެޕިޓަލް: -/100،000 ރ. (އެއްލައްކަ ރުފިޔާ)
ހިއްސާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލު
25.04.2024ތާރީޚް
25.05.2024މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން، އެއްވެސް ކްރެޑިޓަރެއްގެ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ވާނަމަ،  [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.