Skip to content

އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާ

މިނިސްޓްރީގެ ޒިންމާތަކުގެ ތެރޭގައި، ވިޔަފާރި، އިންވެސްޓްމެންޓް، އަދި ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުގެ ސިޔާސަތުތައް ކަނޑައަޅައި ތަންފީޒުކުރުން ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން، ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ އާއި ގުޅޭ ކަންކަން ރެގިއުލޭޓްކޮށް ބެލެހެއްޓުމުގައި އިސް ދައުރެއް މި މިނިސްޓްރީއިން އަދާކުރެއެވެ. މި މިނިސްޓްރީއިން ފޯރުކޮށްްދޭ ވިޔަފާރީގެ ހިދުމަތްތަކުގެ ތެރޭގައި ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ހިދުމަތް ހިމެނެއެވެ. މި މިނިސްޓްރީގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު ބެހިގެންވަނީ 4 ޑިޕާރޓްމަންޓް އެއްގެ މައްޗަަށެވެ.

އަމާޒު

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ވިޔަފާރީގެ މާހައުލަކީ، ވިޔަފާރިއާއި އިންވެސްޓްމަންޓް އަށް ފަހި މާހައުލަކަށް ހެދުމާއި، ވިޔަފާރިކުރުމުގައި ސާފު ދެފުށް ފެންނަ މާހައުލެއް ޤާއިމްކުރުމަށް މަސައްކަތް ކުރުމާއި، ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިޤުތިޞާދީ ދުވެލި ހަލުވިކުރުމުގައި ވިޔަފާރިތަކުގެެ ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުން.

ތަސައްވަރު

ގައުމީ ތަރައްގީގެ ލަނޑުދަޑިތަށް ހާސިލްކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރާއި، ދައުލަތާއި، ވިޔަފާރިތައް ތަމްސީލްކުރާ ފަރާތްތަކާއެކު ވިލަރެސްކޮށް، ހުރިހާ ރައްޔިތުން ހިމެނޭގޮތަށް ދެމެހެއްޓެނެވި އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީގެ ސިޔާސަތުތަށް އެކަށައެޅުންް.