Skip to content
ހޯމް » އެކޯ ލަގްޒަރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

އެކޯ ލަގްޒަރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

އެކޯ ލަގްޒަރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭ ނޯޓިސް

އެކޯ ލަގްޒަރީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްކުންފުނީގެ ނަން
C16272023ރަޖިސްޓްރޭޝަން ނަންބަރު
ހިއްސާގެ ބާވަތް: އޯޑިނަރީ
ފޭސް ވެލިޔު: -/1,542 ރ
ހިއްސާގެ ޢަދަދު: 17,000
ކެޕިޓަލް: -/26,214,000 ރ. (ސައްބިސް މިލިއަން ދުއިސައްތަ ސާދަ ހާސް ރުފިޔާ)
ރައުސްމާލު އަދި ހިއްސާގެ މަޢުލޫމާތު
ހިއްސާގެ ބާވަތް: އޯޑިނަރީ
ފޭސް ވެލިޔު: -/1،542 ރ
ހިއްސާގެ ޢަދަދު: 1000
ކެޕިޓަލް: -/1،542،000 ރ. (އެއް މިލިއަން ފައްސަތޭކަ ސާޅީސްދެހާސް ރުފިޔާ)
ހިއްސާގެ އޮނިގަނޑަށް ގެންނަން ހުށަހަޅާފައިވާ ބަދަލު
25.04.2024ތާރީޚް
25.05.2024މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް

އިސްވެ ދެންނެވުނު ކުންފުނީގެ ރައުސްމާލު މަދުކުރުމާބެހޭގޮތުން، އެއްވެސް ކްރެޑިޓަރެއްގެ، ނުވަތަ ކުންފުނީގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ނުވަތަ އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުންހުރި އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ އިޢުތިރާޒެއް ވާނަމަ،  [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.