Skip to content

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް

ވެލާނާގެ، 11 ފަންގިފިލާ، އަމީރު އަޙްމަދު މަގު،
20096، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވެލައްވާ މެސެޖާއި ސިޓީ ގަވް.އެމްވީ މެސެޖް ސިސްޓަމް މެދުވެރިކޮށް ފޮނުއްވާލައްވާ

ވަކި ޑިޕާޓްމަންޓަކަށް ގުޅަން ބޭނުންވެލައްވާތޯ؟

ޑިޕާޓްމަންޓް ކޮންޓެކްޓް
ކޯޕަރޭޓް (އެޑްމިން، ޕްރޮކިއުމަންޓް، އެޗް.އާރް) +960 332 3668
ބިދޭސީންގެ ވަޒީފާއާއި ބެހޭ ހިދުމަތްތައް
ވިޔަފާރި ހިދުމަތްތައް
އިންވެސްޓް މޯލްޑިވްސް
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން
ޖޮބް ސެންޓަރ