Skip to content

އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާ

ވެލާނާގެ، 11 ފަންގިފިލާ
އަމީރު އަޙްމަދު މަގު، 20096
މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ

އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

އިދާރީ ކަންކަމާއި ގުޅޭ ސިޓީ އާއި މެސެޖު ފޮނުވުމަށް ގަވް އެމްވީ މެސެޖް ޕްލެޓްފޯމް ބޭނުންކުރައްވާ

ބިޒްނަސް ސާވިސަސްއާ ގުޅޭ ސުވާލު ބަލައިގަންނާނީ ވަން ގަވް - 1500 ހެލްޕް ސެންޓަރުންނެވެ

މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހައްގު

މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ލިބިގަތުމުގެ ޙައްޤުގެ ޤާނޫނު (1/2014) ގެ ދަށުން ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކުން މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހައްގު ހުރިހާ ރައްޔިތުންނަށް ލިބިގެންވެއެވެ

މުސްތަފާ އަބްދުލްޣަފޫރު

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ