Skip to content

ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު

މިނިސްޓްރީއިން ތަންފީޒުކުރާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (18/2014) – ދިވެހި | އިނގިރޭސި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 18/2014 (ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (20/2019) – ދިވެހި
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (އިޞްލާޙުތަކާއިއެކު) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީކުރުމުގެ ގަވާއިދު (2014/R-168)ދިވެހި
ތަރުކާރީއާއި މޭވާ ފަދަ ކާބޯތަކެތީގެ ބާވަތްތައް ވިއްކުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު (2020/R-81)ދިވެހި
ބިދޭސީ މުވައްޒަފުންގެ އެކަމަޑޭޝަންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު (2020/R-103)ދިވެހި
ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު: ފްރެއިޓް ފާވަރޑިންގގެ ޙިދުމަތްތައް (2020/R-115)ދިވެހި
ސްޕާ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު (އިޞްލާޙުތަކާއިއެކު) – ދިވެހި
ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓްރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު (2023/R-74)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2023/R-74 (ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2023/R-81)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2023/R-74 (ސްޕާގެ ވިޔަފާރި ހަރަކާތް ރަޖިސްޓަރީކޮށް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2023/R-112)ދިވެހި

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ކުންފުނީގު ޤާނޫނު (7/2023) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
ކުންފުންޏާ ބެހޭ އާންމު ގަވާއިދު – ދިވެހި
ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޢާންމު ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން (2011/R-39)ދިވެހި
ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައިގެން ކުންފުނި އުވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު (2019/R-1034)ދިވެހި
ގަވައިދު ނަންބަރު (2019/R-1034) (ކުންފުނި އުވައިލުމަށް ރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒް ކަނޑައަޅައިގެން ކުންފުނި އުވައިލުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2021/R-47)ދިވެހި

ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު (13/2011) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 13/2011 (ޕާޓްނަރޝިޕްގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (2/2016) – ދިވެހި

ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީގެ ޤާނޫނު (3/2007) – ދިވެހި

އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (2014/19) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2014/19 (އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގު ޤާނޫނު (24/2021) – ދިވެހި
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (އިޞްލާޙުތަކާއިއެކު) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ގަވާއިދު (2023/R-109)ދިވެހި

ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (އިޞްލާޙުތަކާއެކު) – ދިވެހި
ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (6/2013) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013 (ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (17/2021) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013 (ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (5/2022) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރި ގިންތިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (2022/R-9)ދިވެހި
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު (2021/R-161)ދިވެހި
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ކައުންސިލުގެ ހިންގާގަވާއިދު (2014/R-285)ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ކުރެވޭ ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓާބެހޭ ޤާނޫނު (އިޞްލާޙުތަކާއެކު) – ދިވެހި
ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް އާ ބެހޭ ޤާނޫނު (25/79) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 25/79 (ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓްއާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫން (2/89) – ދިވެހި

އެހެނިހެން
ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ (11 ފެބްރުއަރީ 2020) – އިނގިރޭސި
ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ، 1 ވަނަ އިސްލާހު (13 ޖޫން 2021) – އިނގިރޭސި
ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ، 2 ވަނަ އިސްލާހު (15 ޖޫން 2021) – އިނގިރޭސި
ފޮރިން ޑައިރެކްޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕޮލިސީ (އިޞްލާޙުތަކާއިއެކު) – އިނގިރޭސި

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނު (24/2014) – ދިވެހި | އިނގިރޭސި

ގަވާއިދު
ބޯޑް އޮފް އިންވެސްޓްމަންޓްސްގެ ހިންގާ ގަވާއިދު (2015/R-117)ދިވެހި

އެހެނިހެން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 24/2014 (ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނު) ގެ ބައެއް މާއްދާތަކަށް ޢަމަލުކުރަންފަށާ ތާރީޚު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2014/2) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެކުޑަ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2014/3) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެކުޑަ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2015/3) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެކުޑަ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2016/2) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެކުޑަ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2018/1) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެކުޑަ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2023/15) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާއިމުކުރާ ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނެއްގައި ހިންގިދާނެ އިޤްތިޞާދީ މަސައްކަތްތަކާއި، އެއިން ޒޯނެއްގައި ހިމެނޭ ޖުމްލަ އިންވެސްޓްމަންޓުގެ އެންމެކުޑަ މިންގަނޑު ކަނޑައަޅާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2024/1) – ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓްގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓްގެ ޤާނޫނު (31/79) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (33/79) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (18/83) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (15/85) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (9/89) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (1/94) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (5/94) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (5/96) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (1/2000) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (11/2011) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 10 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (11/2014) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 11 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (43/2014) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 12 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (7/2015) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 13 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (2/2017) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 14 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (5/2017) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 15 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (11/2018) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 16 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (16/2018) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 17 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (7/2020) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 31/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އެކްސްޕޯރޓް އިމްޕޯރޓް ގެ ޤާނޫނު) އަށް 18 ވަނަ އިޞްލާޙް ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (29/2020) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި, އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި, ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ޤަވާއިދު (2012/R-34)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-34 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން (2015/R-116)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-34 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން (2016/R-4)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-34 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން (2019/R-1012)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2012/R-34 (މުދާ އެކްސްޕޯޓް ކުރުމާއި، އިމްޕޯޓް ކުރުމާއި، ރީއެކްސްޕޯޓް ކުރުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުން (2021/R-32)ދިވެހި
ޙަލާލު ސެޓުފިކެޓު ދޫކުރުމާގުޅޭ ގަވާއިދު (2013/R-1651)ދިވެހި

އެހެނިހެން
ދިވެހިރާއްޖެއަށް އިމްޕޯޓްކުރުން މަނާ ސިންގަލް-ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު (2020/8) – ދިވެހި
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު ނަންބަރު 2020/8 (ޕްލާސްޓިކުން ތައްޔާރުކޮށްފައި ހުންނަ އެއްޗެހީގެ ތެރެއިން ސިންގަލް ޔޫޒް ޕްލާސްޓިކުގެ ގޮތުގައި ބައެއް ތަކެތި ކަނޑައެޅުމާބެހޭ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ޤަރާރު) އިޞްލާޙުކުރުން (2021/3) – ދިވެހި

ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ކޮޕީރައިޓާއި އެއާގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނު (23/2010) – ދިވެހި | އިނގިރޭސި

ގަވާއިދު
ކޮޕީރައިޓާއި އެއާ ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ގަވާއިދު (2011/R-16)ދިވެހި

މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (12/2020) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަށް މައްސަލަ ހުށަހެޅުމާއި، ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތައް ބަލައި ތަޙުޤީޤުކޮށް ފިޔަވަޅު އެޅުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (2021/R-162)ދިވެހި

އެހެނިހެން
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާ ޚިދުމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ނަންބަރު 12/2020) ގެ ދަށުން އަގު ކޮންޓްރޯލްކުރުން – ދިވެހި

ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާގައި ވާދަވެރިކަން އުފައްދައި ދެމެހެއްޓުމުގެ ޤާނޫނު (11/2020) – ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު (20/98) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 20/98 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޅުރަށްރަށާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (25/2022) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހު ގަވާއިދު (2023/R-104)ދިވެހި
އިޤްތިޞާދީ ބޭނުންތަކަށް ތަރައްޤީކުރުމަށް ފަޅުރަށްރަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާބެހު ގަވާއިދަށް ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު ގެނައުން (2024/R-22)ދިވެހި

އެހެން ޤާނޫނުތަކުގެދަށުން މިނިސްޓްރީއިން އެކުލަވާލާ ތަންފީޒުކުރާ ގަވާއިދު

ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖެއަށް ގެނައުން މަނާ ތަކެތީގެ ޤާނޫނު (4/75) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
ބަނގުރަލާއި އޫރުމަހުގެ ގަވާއިދު (2011/R-49)ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު – 9 އިޞްލާޙާއެކު (ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީ) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު (7/2010) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (21/2010) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (2/2011) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (15/2015) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (17/2015) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (21/2015) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 6 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (40/2015) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/10 (ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (1/2017) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 7 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (3/2017) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 8 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (24/2019) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 9 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (31/2020) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (2021/R-49)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2021/R-49(ކައުންސިލްތަކުން ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކުންފުނި އުފެއްދުމާއި، އަމިއްލަ ފަރާތްތަކާއެކު ވިޔަފާރިކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދ (2022/R-84)ދިވެހި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު (1/2007) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (27/2014) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 1/2007 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިމިގްރޭޝަންގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (25/2020) – ދިވެހި

ގަވާއިދު
ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު (2021/R-113)ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު (2021/R-113) (ބިޒްނަސް ވީޒާއާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2021/R-151)ދިވެހި
ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވީޒާ ދޫކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (2021/R-115)ދިވެހި

ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު (3/2006) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (25/2010) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (8/2012) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (2/2013) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (37/2014) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (38/2015) – ދިވެހި

އެހެނިހެން
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިނީޝިއޭޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލް ޕޮލިސީ – ދިވެހި | އިނގިރޭސި
ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިނީޝިއޭޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލް އެޕްލިކޭޝަން ފޯމް – އިނގިރޭސި
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލު (9 އޮގަސްޓް 2020) – ދިވެހި
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ އުސޫލު (13 އޮގަސްޓް 2020) – ދިވެހި

ބިލް އަދި ޑްރާފްޓް ގަވާއިދު

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ބިލް

އެހެނިހެން
ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް ބިލް (03.07.2022 ގައި ބިލުގެ ޑްރާފްޓް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވިފައި) – ދިވެހި

އޮކިއުޕޭޝަނަލް ސޭފްޓީ އެންޑް ހެލްތު ބިލް

އެހެނިހެން
މަސައްކަތުގެ މާޙައުލުގެ ސަލާމަތާއި ޞިއްޙީ ރައްކާތެރިކަމާބެހޭ ބިލް (08.06.2022 ގައި ބިލުގެ ޑްރާފްޓް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވިފައި) – ދިވެހި

އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލް

އެހެނިހެން
އިންޑަސްޓްރިއަލް ރިލޭޝަންސް ބިލް (08.06.2022 ގައި ބިލުގެ ޑްރާފްޓް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވިފައި) – ދިވެހި

ކުންފުނިތަކުގެ ބިލް

އެހެނިހެން
ކުންފުނީގެ ބިލް ޑްރާފްޓް (02.09.2021 ގައި ބިލުގެ ޑްރާފްޓް ޢާންމުންގެ ޚިޔާލު ހުށަހެޅުމަށް ހުޅުވާލެވިފައި) – ދިވެހި

އެސްއެމްއީ އިސްލާހުގެނައުމުގެ ބިލް

އެހެނިހެން
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013 (ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް … ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013 (ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު – އެސްއެމްއީ ފެޑެރޭޝަންގެ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓްސް – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013 (ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު – ބިލާގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީން ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ނުކުތާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މިނިސްޓްރީގެ ކޮމެންޓްސް – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013 (ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް … ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 6/2013 (ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙ ގެނައުމުގެ ބިލް (2021/17) – ދިވެހި

އުވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނާއި ގަވާއިދު

އުވާލެވިފައިވާ ޤާނޫނު

ޤާނޫނު
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތްކުރުމުގެ ޤާނޫނު (1/96) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޕާޓްނަރޝިޕާބެހޭ ޤާނޫނު (9/96) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (4/79) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 4/79 (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވިޔަފާރި ކުރުމުގެ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙ ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (17/83) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ތަންތަން، ސައިހޮޓާ އަދި ކެންޓިނާ ބެހޭ ޤާނޫނު (60/78) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާބެހޭ ޤާނޫނަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު ހަމައަށް އިޞްލާޙުތައް ހިމެނޭގޮތުން) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު (10/96) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 1 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (19/98) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 2 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (5/2001) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 3 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (3/2005) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ޤާނޫނު ނަންބަރު 10/96 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކުންފުންޏާ ބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް 4 ވަނަ އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ޤާނޫނު (14/2018) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި

އުވާލެވިފައިވާ ގަވާއިދު

ގަވާއިދު
ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 (2016/R-21) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި | އިނގިރޭސި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2016/R-48)(އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2017/R-53) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2017/R-97) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-59) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-21 (ވަޒީފާ ހަމަޖައްސައިދޭ އޭޖެންސީއާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-139) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކާބެހޭ ގަވާއިދު (2016/R-3) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް ނުރަނގަޅު އަސަރު ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވަންސް ދިނުމާ ގުޅޭ އުސޫލު (13 މޭ 2020) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
މުދާ ގަންނަ ފަރާތްތަކާއި ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތައް ޙިމާޔަތް ކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު(2011/R-26) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
މިން އެޅުމާއި މިނެކިރުމާ ބެހޭ ގަވާއިދު (2016/R-13) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016 (2016/R-98) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-98 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2017/R-33) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 98-R/2016 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2017/R-52) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2016/R-98 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2017/R-96) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު2016/R-98 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-60) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 98-R/2016 (މުސާރައާބެހޭ ކަންކަން ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތުގެ މައްޗަށް ތަންފީޛުކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު 2016) އަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-140) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2011/R-22) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-22 (ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2015/R-1) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-22 (ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2015/R-187) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު 2011/R-22 (ވަޒީފާ އަދާ ކުރުމަށް ދިވެހިރާއްޖެއަށް ބިދޭސީން ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު) އަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2016/R-14) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (2020/R-62) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ގަވާއިދު ނަންބަރު (2020/R-62) (ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު) އަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2020/R-66)(އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2015/R-113) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2015/R-227) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-28) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 4 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-128) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް 5 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-138) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2015/R-114) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-30) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ސައިހޮޓަލާއި ރެސްޓޯރަންޓް ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-136) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 1 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2015/R-115) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 2 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-29) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ކެންޓީނު ހިންގުމުގެ ގަވާއިދަށް 3 ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ގަވާއިދު (2018/R-137) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ވިޔަފާރީގައި ބޭނުންކުރާ ނަން ފާސްކުރުމާއި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤަވާޢިދު (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (A-96/2007) (24 ޑިސެމްބަރ 2007) ގެ އިޢުލާނުގައި ހިމެނޭ ރަޖިސްޓްރީތަކާއިބެހޭގޮތުން ޢަމަލު ކުރެވޭ ޤަވާއިދު (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި
ދިވެހިރާއްޖޭގައި ބިދޭސީން ވަޒީފާ އަދާކުރުމާބެހޭ ގަވާއިދު (2021/R-16) (އުވާލެވިފައި) – ދިވެހި | އިނގިރޭސި