Skip to content

ޑައުންލޯޑްސް

ޕްރޮޖެކްޓްސް

ލިޔެކިޔުން
މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް ސްޓޭޓަސް
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް – އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޕްލޭން (އީއެސްސީޕީ)
ވޯލްޑް ބޭންކުގެ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް – އެންވަޔަރަމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯކް
ވޯލްޑް ބޭންކް އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް – ލޭބަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ (އެލްއެމްޕީ)
ވޯލްޑް ބޭންކް އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓް – ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެސްއީޕީ)
ޔޫއެސްޕީ ލިސްޓް – 30-9-2021
މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން (އެސްއީޕީ) [ރިވައިޒްޑް ނޮވެމްބަރ 2021]
މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ލޭބަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ (އެލްއެމްޕީ) [ރިވައިޒްޑް ނޮވެމްބަރ 2021]
މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޕްލޭން (އީއެސްސީޕީ) [ރިވައިޒްޑް ނޮވެމްބަރ 2021]
މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯކް (އީއެސްއެމްއެފް) [ރިވައިޒްޑް ނޮވެމްބަރ 2021]
ދިވެހިރާއްޖެއާއި ބެހޭ އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯކް (އީއެސްއެމްއެފް): އެންހާންސިންގ އެމްޕްލޯއިބިލިޓީ އެންޑް ރެސިލިއެންސް އޮފް ޔޫތު (މީރީ)
އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ސޯޝަލް މެނޭޖްމަންޓް ފްރޭމްވޯކް (އީއެސްއެމްއެފް) ފޯރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓަގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސަރވިސަސް (ސޭލްސް) ޕްރޮޖެކްޓް
ލޭބަރ މެނޭޖްމަންޓް ޕްރޮސީޖަރ (އެލްއެމްޕީ) ފޯރ ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓެގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސަރވިސަސް (ސޭލްސް) ޕްރޮޖެކްޓް
ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓަގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސަރވިސަސް (ސޭލްސް) ޕްރޮޖެކްޓްގެ ސްޓޭކްހޯލްޑަރ އެންގޭޖްމަންޓް ޕްލޭން ( އެސްއީޕީ)
އެންވަޔަރަންމަންޓަލް އެންޑް ސޯޝަލް ކޮމިޓްމަންޓް ޕްލޭން (އީއެސްސީޕީ) ފޯ ސަސްޓެއިނަބަލް އެންޑް އިންޓަގްރޭޓެޑް ލޭބަރ ސާވިސަސް (ސޭލްސް) ޕްރޮޖެކްޓް
މީރީ ގްރީވެންސް ރިޑްރެސް މެކޭނިޒަމް (ޖީއާރުއެމް)
މީރީ ގްރީވެންސް ރިޑްރެސަލް ޕްރޮސީޖަރ (ޖީއާރޕީ)

ބޭރު އިންވެސްޓްމަންޓް