Skip to content

މި މިނިސްޓްރީއަށް ފޮނުވަން ބޭނުންވާ ސުވާލެއް ނުވަތަ ޚިޔާލެއް އެބައޮތްތޯ⸮

ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއްތާކުން

ވަންގަވް އިން ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މަރުކަޒީ ނިޒާމަކުން ލިބޭނެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދެއެވެ. މިއީ ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ހޯދައި، އެޕްލައިކޮށް، އަދި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސްޓެޓަސް ޗެކްކުރެވޭނެ ޚިދުމަތެކެވެ. އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ވަންގަވް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ބޭނުންވެލައްވަނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ⸮

ވިޔަފާރި​

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް