Skip to content

އިންޓަރނަލް ކޮމިޓީތައް

އެޗްއާރު މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ޔޫސުފް ރިޒާ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޗެއާޕާސަން
އާމިނަތު ޝާހިދާޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
މުސްތަފާ އަބްދުލް ގަފޫރުސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރމެމްބަރ
ފަރީޝާ ފަތުހުالله އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާމިނަތު މިހްނާ ޙަލީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އައިޝަތު ނުހުލާ އަހުމަދުއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
މުއީނާ މުޙައްމަދުސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރމެމްބަރ

ބިޑް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
އަބްދުﷲ ހަބީބު އައި.ޓީ ކޮންސަލްޓަންޓްމެމްބަރ
އަހުމަދު މިޤްދާދުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
މަރިޔަމް ސުހާނާ އަހުމަދުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އުޒްމާ އަބްދުއްލަޠީފްއެގްޒެކެޓިވް، އިންވެސްޓަރ ސަރވިސަސްމެމްބަރ
އައިޝަތު ނުހުލާއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
ފާޠުމަތު ޙަނާ އިސްމާއީލްލީގަލް އޮފިސަރމެމްބަރ
މުޢީނާ މުޙައްމަދުސީނިއަރ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރމެމްބަރ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ލަމްޔާ އިބްރާހީމްކޮންސަލްޓަންޓްޗެއާޕާސަން
ޝުހާދު އިބްރާހީމްކޮންސަލްޓަންޓްމެމްބަރ
އާމިނަތު މިހުނާ ޙަލީމްއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
ޝިދާ ހަސަންލީގަލް އޮފިސަރމެމްބަރ
މުޙައްމަދު ޝަރީފް އިބްރާހީމްފައިނޭންސް އޮފިސަރމެމްބަރ
މުޙައްމަދު ސަމީންކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންމެމްބަރ
މުޙައްމަދު އަސީލްބިޒްނަސް އެނަލިސްޓްމެމްބަރ
އައިޝަތު މަރުޙާ އަބްދުاللهއެސިސްޓަންޓް ބިޒްނަސް އެނަލިސްޓްމެމްބަރ

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
އަހުމަދު މިގްދާދުޑިރެކްޓަރޗެއާޕާސަން
އާމިނަތު ޝާނީޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާމިނަތު ޝާހިދާ ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާމިނަތު މުނާ ކޮންސަލްޓަންޓްމެމްބަރ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ޔޫސުފް ރިޒާޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޗެއާޕާސަން
ނާހިޔާ މުޙައްމަދުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާމިނަތު ޝާހިދާޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުއަދާކުރާ ދައުރު
މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލްކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންޗެއާޕާސަން
އަހުމަދު މިޤްދާދުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާމިނަތު ޝާހިދާޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހައްގު

 އޮފިސަރ

ނަންމަޤާމު
މުސްތަފާ އަބްދުލްޣަފޫރުސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ

ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
މަރިޔަމް ޝައްމާ އިސްމާއިލްކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންޗެއާޕާސަން
އަހުމަދު އިފްތިޚާރުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އަހުމަދު މިގްދާދްޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

ޓްރެއިނިންގް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ޔޫސުފް ރިޒާޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޗެއާޕާސަން
ހުސައިން ޒާމިރުއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރމެމްބަރ
ނާހިޔާ މުޙައްމަދުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާމިނަތު ޝާހިދާޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮކިއުމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަންރޯލް
އަބްދުﷲ ހަބީބުއައިޓީ ކޮންސަލްޓަންޓްއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާ (ބިޑް ކޮމިޓީގެ ފަރާތުން)ޗެއާޕާސަން
އާމިނަތު ޖަނާއެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާ މެމްބަރ
އައިޝަތު ފަރޫޒާނާއެކައުންޓެންޓް، އެން.އެސް.ޑަބްލިއުއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާ (އެން.އެސް.ޑަބްލިއު ޕްރޮޖެކްޓް)މެމްބަރ
އަޙްމަދު ޝައްމޫންޖެނެރަލް މެނޭޖަރ، އައިސީޓީޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްމެމްބަރ
މަރިޔަމް ރައިޝާކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްމެމްބަރ

އެސްއެމްއީ ޓްރަސްޓް ފަންޑް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަންރޯލް
ޝުހާދު އިބްރާހިމްކޮންސަލްޓަންޓްއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާޗެއާޕާސަން
މުސްތަފާ އަބްދުލް ގަފޫރުސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާމެމްބަރ
އާމިނަތު ވިލިނިޔާސީނިއަރ ޕޮލިޓިކަލް ޑިރެކްޓަރއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާމެމްބަރ
މުހައްމަދު ނަބީލް އަހުމަދުރިސާޗް އެނަލިސްޓްއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާމެމްބަރ
ޝަމްޒީނާ އަބްދުﷲޕަބްލިކް އެކައުންޓިންގް އެގްޒެކެޓިވްފިނޭންސް މިނިސްޓްރީމެމްބަރ
މަރިޔަމް ސުހާނާ އަހުމަދުޑިރެކްޓަރއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާމެމްބަރ

އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް ސަބް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
މުހައްމަދު ޠާރިޤް އަހުމަދުސްޓޭޓް މިނިސްޓަރޗެއާޕާސަން
މުހައްމަދު ނަބީލް އަހުމަދުރިސާރޗް އެނަލިސްޓްމެމްބަރ
އަހުމަދު އިފްތިޚާރުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

އެންފޯސްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ޔޫސުފް ރިޒާޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޗެއާޕާސަން
މަރިޔަމް ވިސާމްރެޖިސްޓްރާރ އޮފް ކޮމްޕެނީޒްކޯ ޗެއަރ
މުޙައްމަދު އައިޝްޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރމެމްބަރ
މަރިޔަމް ޝަމްޢާ އިސްމާޢީލްކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންމެމްބަރ

އެކްސްޓަރނަލް ކޮމިޓީތަކާއި ކައުންސިލްތައް

ބިޒްނަސް ކައުންސިލް

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަންރޯލް
މިނިސްޓަރއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާޗެއާޕާސަން
އަބްދުﷲ ނަޝީދުރައީސްނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން (އެންޖީއޭއެމް)މަންދޫބު
އާމިރު މަންސޫރުއެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރނޭޝަނަލް ބޯޓިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަދުނާން ހަލީމްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީމަންދޫބު
އިޔާޒް ވަހީދުއެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީމަންދޫބު
އަބްދުﷲ ޣިޔާސް ރިޔާޒުނައިބު ރައީސްމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރސްމަންދޫބު
އުމަރު ޖަމާލުރައީސްމޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސަރސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންމަންދޫބު
އައިޝަތު އަދުނާނުކޯ ފައުންޑަރވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަޚްމީމް އަބްދުއްރައްޒާގުއެކްސްކޯ މެމްބަރމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފައިނޭންޝަލް އިންޑަސްޓްރީމަންދޫބު
އަހުމަދު ޝިޔާމްރައީސްކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަބްދުލް ލަތީފްރައީސްއެސްއެމްއީ އެންޑް އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އިބްރާހިމް އާމިރުބޯޑު މެމްބަރރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަހުމަދު މުއިއްޒުހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރބާ ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
ފަރީހާ ޝަރީފްކައުންސިލް މެމްބަރއިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
ހުސެއިން ތައުފީގު އަލީނައިބު ރައީސްމޯލްޑިވްސް އެލަޔަންސް އޮފް ޑައިވް އޮޕަރޭޓަރސްމަންދޫބު
މުހައްމަދު ތައުފީގުއެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރބްރައިޓް ބްރަދާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމަންދޫބު
އަހުމަދު ނާސިރުމެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގމަންދޫބު
ދީނާ ހުސެއިންއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ފަޒްލާ ހަސަންއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރުއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
މަރިޔަމް ޝަފާ ޝަބީރުއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ދީނާ މޫސާއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އަބްދުﷲ ޞާލިހްއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
މޫސާ ކަލީމްއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އާމިނަތު އަބްދުﷲއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އާމިނަތު މުހައްމަދު މޫސާއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ޖުވައިރިއްޔާ ސައީދުއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ޖުވައިރިއްޔާ ވަޖުދީއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އާމިނަތު ޝަފާނާއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިސް ކައުންސިލް

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަން / އެސޯސިއޭޝަން / އޭޖެންސީރޯލް
މިނިސްޓަރއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާޗެއާޕާސަން
ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމެމްބަރ
އަބްދުﷲ މައުސޫމްމިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްމެމްބަރ
އިބްރާހިމް އަމީރުމިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމެމްބަރ
ޝާއިރާ ސަލީމް ރައީސްވިމެން އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް އެސޯސިއޭޝަންކޯ ޗެއާޕާސަން
އުމަރު ޖަމާލްރައީސްމޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސަރސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންމެމްބަރ
އިބްތިސާމް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރސިމްޑީ ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްމެމްބަރ
އިސްމާއިލް ހަމީދުނައިބު ރައީސްނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމެމްބަރ
ނާއިލް އަބްދުއްރަހްމާންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިންޓެލިއާ ޕާޓްނަޝިޕް މެމްބަރ
އަހުމަދު ޝިޔާމް ރައީސްކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމެމްބަރ
އަހުމަދު އިމާދު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީމެމްބަރ
ފަތުހުﷲ ޖަމީލްކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމެމްބަރ
ފަތުމަތު ފަޒްލީނާ ފާކިރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްމެމްބަރ
އަހުމަދު ޒީނަދުމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްމެމްބަރ

ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަން / އެސޯސިއޭޝަން / އޭޖެންސީއަދާކުރާ ދައުރު
މިނިސްޓަރއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާޗެއާޕާސަން
ޔޫސުފް ރިޒާޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީއިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާވައިސް ޗެއާޕާސަން
ޝިފާޒް އަލީމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމަންދޫބު
ޝާހު އަބްދުލް މާހިރުމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތުމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީމަންދޫބު
މަރިޔަމް މަނަރަތު މުނީރުޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމަންދޫބު
ރިފަތު ރަޝީދުސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްމަންދޫބު
ހައްވާ ސަނާސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސިލްއެޓަރނީ ޖެނެރަލްސް އޮފީސްމަންދޫބު
މަހުމޫދު ރިޔާޒްޑެޕްޓިޓިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްމަންދޫބު
އާދަމް ޒިޔާދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ފިޝަރީޒް ޑިވިޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމަންދޫބު
އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމަންދޫބު
މުހައްމަދު އަލީ ވަހީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަންމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމަންދޫބު
އަބްދުﷲ ސާލިހު (އެމްއެންއޭސީއައި)އިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ މަންދޫބުމަންދޫބު
ފަޒްލާ ހަސަންއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ މަންދޫބުމަންދޫބު
އުމަރު ޖަމާލުމޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސަރސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ މަންދޫބުމަންދޫބު
އަހުމަދު އަޒީމްޖެނެރަލް މެނޭޖަރމޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްމަންދޫބު
މުހައްމަދު މަސީހު އަބްދުއްސައްތާރުއެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްމަންދޫބު
އަހުމަދު މުއިއްޒުލީގަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްބާ ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު

މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަން/އެސޯސިއޭޝަން/އޭޖެންސީތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް
ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާސަރުކާރު (ޗެއާޕާސަން)
މުހައްމަދު ފައިޒަލްނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްވަޒީފާދޭ ފަރާތް
އަހުމަދު ޒުބައިރު އާދަމް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްވަޒީފާދޭ ފަރާތް
އަދުނާން ހަލީމް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީވަޒީފާދޭ ފަރާތް
ޝާއިރާ ސަލީމް ޗެއާޕާސަންވިމެން އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް މޯލްޑިވްސްވަޒީފާދޭ ފަރާތް
އިބްރާހިމް އަލީ ޖަލީލްނައިބު ރައީސްއެސްއެމްއީ އެންޑް އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް ފެޑެރޭޝަންވަޒީފާދޭ ފަރާތް
މައުރޫފް ޒާކިރުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމުވައްޒަފު
ފާތިމާ ޒިމްނާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ކޮންގްރެސްމުވައްޒަފު
އަހުމަދު ނާޒިމް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރމޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސާވަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަންމުވައްޒަފު
އައިޝަތު ރުޚުސާނާ ރައީސްމޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ވޯކަރސް ޔޫނިއަންމުވައްޒަފު
އަހުމަދު ސަލާހް ރަޖިސްޓްރާރއޭސީސީއޭ މެމްބަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމުވައްޒަފު