Skip to content

އިންޓަރނަލް ކޮމިޓީތައް

އެޗްއާރު މެނޭޖްމަންޓް އެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ޔޫސުފް ރިޒާ ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޗެއާޕާސަން
އާމިނަތު ޝާހިދާޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
މުސްތަފާ އަބްދުލް ގަފޫރުސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރމެމްބަރ
ފަރީޝާ ފަތުހުالله އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާމިނަތު މިހްނާ ޙަލީމް އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އާދަމް ނިހާލް ލޭބަރ ރިލޭޝަންސް އޮފިސަރމެމްބަރ

ބިޑް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
އާމިނަތު ޝާނީ ޑިރެކްޓަރޗެއާޕާސަން
އަބްދުﷲ ހަބީބު އައި.ޓީ ކޮންސަލްޓަންޓްމެމްބަރ
އަހުމަދު މިޤްދާދުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
އުޒްމާ އަބްދުއްލަޠީފްއެގްޒެކެޓިވް، އިންވެސްޓަރ ސަރވިސަސްމެމްބަރ
މަރިޔަމް ސުހާނާ އަހުމަދު ސީނިއަރ ފައިނޭންސް އޮފިސަރމެމްބަރ
ފާޠުމަތު ޙަނާ އިސްމާއީލްލީގަލް އޮފިސަރމެމްބަރ
އާމިނަތު ޝަރާ އައްޔޫބުއެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރމެމްބަރ

ބިޑް އިވެލުއޭޝަން ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ލަމްޔާ އިބްރާހީމްކޮންސަލްޓަންޓްޗެއާޕާސަން
ނިއުޝާދު ސައީދުރިސާރޗް އެނަލިސްޓްމެމްބަރ
މުހައްމަދު ހުސާމްސީނިއަރ ކޮމްޕިއުޓަރ ޓެކްނީޝަންމެމްބަރ
ޝިދާ ހަސަންލީގަލް އޮފިސަރމެމްބަރ
މަރިޔަމް ސަބާފައިނޭންސް އޮފިސަރމެމްބަރ
އާމިނަތު މިހުނާއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ
މުޙައްމަދު ނަބީލް އަޙްމަދުރިސާރޗް އެނަލިސްޓްމެމްބަރ
ފާތުމަތު އުޒުމާ ނަސީމްކޮމިއުނިކޭޝަން އޮފިސަރ / މީރީ ޕްރޮޖެކްޓްމެމްބަރ
މަރްޔަމް އަރީފާޕްރޮޖެކްޓް އޮފިސަރ / މީރީ ޕްރޮޖެކްޓްމެމްބަރ

ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
އަހުމަދު މިގްދާދުޑިރެކްޓަރޗެއާޕާސަން
އާމިނަތު ޝާނީޑިރެކްޓަރމެންބަރ
އާމިނަތު ޝާހިދާ ޑިރެކްޓަރމެންބަރ
އާމިނަތު މުނާ އެގްޒެކެޓިވް، އިންވެސްޓަރ ސަރވިސަސްމެންބަރ

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ޔޫސުފް ރިޒާޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ ޗެއާޕާސަން
މަރިޔަމް ނާޒިމާ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރމެންބަރ
ނާހިޔާ މުހައްމަދު ޑިރެކްޓަރމެންބަރ

ވިސްލްބްލޯވަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުއަދާކުރާ ދައުރު
އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ޝަމްއާ އިސްމާޢީލްކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންޗެއާޕާސަން
ޒުބާނާ އިބްރާހިމްއެމްޕްލޮއިމަންޓް ސަރވިސަސް އެގްޒެކެޓިވްމެމްބަރ
އައިޝަތު ސަމާހާ މުސްތަފާއެސިސްޓަންޓް ޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

މައުލޫމާތު ހޯދުމުގެ ހައްގު

 އޮފިސަރ

ނަންމަޤާމު
މުސްތަފާ އަބްދުލްޣަފޫރުސީނިއަރ ޕޮލިސީ އޮފިސަރ

ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
އަހުމަދު މިގްދާދްޑިރެކްޓަރޗެއާޕާސަން
މަރިޔަމް ޝައްމާ އިސްމާއިލްކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންމެމްބަރ
އަހުމަދު އިފްތިޚާރުޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

ޓްރެއިނިންގް ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުރޯލް
ޔޫސުފް ރިޒާޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީޗެއާޕާސަން
ނީޒާ އިމާދުމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޯ އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްމެމްބަރ
ލަމްޔާ އިބްރާހިމްކޮންސަލްޓަންޓްމެމްބަރ
އާމިނަތު ޝާހިދާޑިރެކްޓަރމެމްބަރ

އެކްސްޓަރނަލް ކޮމިޓީތަކާއި ކައުންސިލްތައް

ބިޒްނަސް ކައުންސިލް

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަން / އެސޯސިއޭޝަން / އޭޖެންސީރޯލް
ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްމިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްޗެއާޕާސަން
އަބްދުﷲ ނަޝީދުރައީސްނޭޝަނަލް ހޮޓެލްސް އެންޑް ގެސްޓްހައުސް އެސޯސިއޭޝަން (އެންޖީއޭއެމް)މަންދޫބު
އާމިރު މަންސޫރުއެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރނޭޝަނަލް ބޯޓިންގް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަދުނާން ހަލީމްސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީމަންދޫބު
އިޔާޒް ވަހީދުއެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ މެމްބަރމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީމަންދޫބު
އަބްދުﷲ ޣިޔާސް ރިޔާޒުނައިބު ރައީސްމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓްރެވަލް އޭޖެންޓްސް އެންޑް ޓުއާ އޮޕަރޭޓަރސްމަންދޫބު
އުމަރު ޖަމާލުރައީސްމޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސަރސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންމަންދޫބު
އައިޝަތު އަދުނާނުކޯ ފައުންޑަރވިމެން އިން ޓެކް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަޚްމީމް އަބްދުއްރައްޒާގުއެކްސްކޯ މެމްބަރމޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ފައިނޭންޝަލް އިންޑަސްޓްރީމަންދޫބު
އަހުމަދު ޝިޔާމްރައީސްކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަބްދުލް ލަތީފްރައީސްއެސްއެމްއީ އެންޑް އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް ފެޑެރޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އިބްރާހިމް އާމިރުބޯޑު މެމްބަރރެސްޓޯރަންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
އަހުމަދު މުއިއްޒުހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެމްބަރބާ ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
ފަރީހާ ޝަރީފްކައުންސިލް މެމްބަރއިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ޗާޓަރޑް އެކައުންޓެންޓްސް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު
ހުސެއިން ތައުފީގު އަލީނައިބު ރައީސްމޯލްޑިވްސް އެލަޔަންސް އޮފް ޑައިވް އޮޕަރޭޓަރސްމަންދޫބު
މުހައްމަދު ތައުފީގުއެގްޒެކެޓިވް މެމްބަރބްރައިޓް ބްރަދާސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްމަންދޫބު
އަހުމަދު ނާސިރުމެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓަރލިލީ ޝިޕިންގ އެންޑް ޓްރޭޑިންގމަންދޫބު
ދީނާ ހުސެއިންއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ފަޒްލާ ހަސަންއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އިބްރާހިމް އާތިފް ޝަކޫރުއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
މަރިޔަމް ޝަފާ ޝަބީރުއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ދީނާ މޫސާއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އަބްދުﷲ ޞާލިހްއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
މޫސާ ކަލީމްއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އާމިނަތު އަބްދުﷲއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އާމިނަތު މުހައްމަދު މޫސާއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ޖުވައިރިއްޔާ ސައީދުއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
ޖުވައިރިއްޔާ ވަޖުދީއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު
އާމިނަތު ޝަފާނާއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރމަންދޫބު

ސްމޯލް އެންޑް މީޑިއަމް އެންޓަޕްރައިސް ކައުންސިލް

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަން / އެސޯސިއޭޝަން / އޭޖެންސީރޯލް
ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްޗެއާޕާސަން
ހުސައިން ރަޝީދު ހަސަން މިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމެންބަރ
އަބްދުﷲ މައުސޫމްމިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްމެންބަރ
އިބްރާހިމް އަމީރުމިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމެންބަރ
ޝާއިރާ ސަލީމް ރައީސްވިމެން އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް އެސޯސިއޭޝަންކޯ ޗެއާޕާސަން
އުމަރު ޖަމާލްރައީސްމޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސަރސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންމެންބަރ
އިބްތިސާމް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ދީދީ ޑިރެކްޓަރސިމްޑީ ގްރޫޕް އޮފް ކޮމްޕެނީސްމެންބަރ
އިސްމާއިލް ހަމީދުނައިބު ރައީސްނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމެންބަރ
ނާއިލް އަބްދުއްރަހްމާންމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއިންޓެލިއާ ޕާޓްނަޝިޕް މެންބަރ
އަހުމަދު ޝިޔާމް ރައީސްކޮންޓްރެކްޓަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމެންބަރ
އަހުމަދު އިމާދު ޑެޕިއުޓީ ގަވަރުނަރމޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީމެންބަރ
ފަތުހުﷲ ޖަމީލްކޮމިޝަނަރ ޖެނެރަލް އޮފް ޓެކްސޭޝަންމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމެންބަރ
ފަތުމަތު ފަޒްލީނާ ފާކިރު މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރބިޒްނަސް ސެންޓަރ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްމެންބަރ
އަހުމަދު ޒީނަދުމެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރއެސްއެމްއީ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްމެންބަރ

ޓްރޭޑް ފެސިލިޓޭޝަން ކޮމިޓީ

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަން / އެސޯސިއޭޝަން / އޭޖެންސީއަދާކުރާ ދައުރު
ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްމިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްޗެއާޕާސަން
ޔޫސުފް ރިޒާޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްވައިސް ޗެއާޕާސަން
ޝިފާޒް އަލީމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓްމިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރމަންދޫބު
ޝާހު އަބްދުލް މާހިރުމިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތުމޯލްޑިވްސް ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އޮތޯރިޓީމަންދޫބު
މަރިޔަމް މަނަރަތު މުނީރުޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްމަންދޫބު
ރިފަތު ރަޝީދުސީނިއަރ ޕޮލިސީ ޑިރެކްޓަރމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްމަންދޫބު
ހައްވާ ސަނާސީނިއަރ ސްޓޭޓް ކައުންސިލްއެޓަރނީ ޖެނެރަލްސް އޮފީސްމަންދޫބު
މަހުމޫދު ރިޔާޒްޑެޕްޓިޓިއުޓީ ކޮމިޝަނަރ އޮފް ކަސްޓަމްސްމޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސާވިސަސްމަންދޫބު
އާދަމް ޒިޔާދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ފިޝަރީޒް ޑިވިޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމަންދޫބު
އެގްރިކަލްޗަރ ޑިވިޝަންމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރމަންދޫބު
މުހައްމަދު އަލީ ވަހީދުޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް، ޓެކްނިކަލް އެންޑް ފެސިލިޓޭޝަންމޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީމަންދޫބު
އަބްދުﷲ ސާލިހު (އެމްއެންއޭސީއައި)އިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ މަންދޫބުމަންދޫބު
ފަޒްލާ ހަސަންއިންޑިވިޖުއަލް މެމްބަރބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ މަންދޫބުމަންދޫބު
އުމަރު ޖަމާލުމޯލްޑިވްސް ސީފުޑް ޕްރޮސެސަރސް އެންޑް އެކްސްޕޯޓަރސް އެސޯސިއޭޝަންބިޒްނަސް ކައުންސިލްގެ މަންދޫބުމަންދޫބު
އަހުމަދު އަޒީމްޖެނެރަލް މެނޭޖަރމޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑްމަންދޫބު
މުހައްމަދު މަސީހު އަބްދުއްސައްތާރުއެސިސްޓަންޓް ޖެނެރަލް މެނޭޖަރމޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑްމަންދޫބު
އަހުމަދު މުއިއްޒުލީގަލް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވްބާ ކައުންސިލް އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމަންދޫބު

މިނިމަމް ވޭޖް އެޑްވައިޒަރީ ބޯޑް

ނަންމަޤާމުއޯގަނައިޒޭޝަން/އެސޯސިއޭޝަން/އޭޖެންސީތަމްސީލުކުރާ ފަރާތް
ރިޔާޒް މަންސޫރުޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްސަރުކާރު (ޗެއާޕާސަން)
މުހައްމަދު ފައިޒަލްނޭޝަނަލް ޕޭ ކޮމިޝަންގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްމިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސްވަޒީފާދޭ ފަރާތް
އަހުމަދު ޒުބައިރު އާދަމް އެގްޒެކެޓިވް ބޯޑުގެ ޑިރެކްޓަރމޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ބޯޓިން އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްވަޒީފާދޭ ފަރާތް
އަދުނާން ހަލީމް ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ކޮންސްޓްރަކްޝަން އިންޑަސްޓްރީވަޒީފާދޭ ފަރާތް
ޝާއިރާ ސަލީމް ޗެއާޕާސަންވިމެން އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް މޯލްޑިވްސްވަޒީފާދޭ ފަރާތް
އިބްރާހިމް އަލީ ޖަލީލްނައިބު ރައީސްއެސްއެމްއީ އެންޑް އެންޓްރަޕްރިނިއަރސް ފެޑެރޭޝަންވަޒީފާދޭ ފަރާތް
މައުރޫފް ޒާކިރުސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްޓޫރިޒަމް އެމްޕްލޯއީސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްމުވައްޒަފު
ފާތިމާ ޒިމްނާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މޯލްޑިވްސް ޓްރޭޑް ޔޫނިއަން ކޮންގްރެސްމުވައްޒަފު
އަހުމަދު ނާޒިމް ޓެކްނިކަލް އެޑްވައިޒަރމޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސާވަންޓްސް އެސޯސިއޭޝަންމުވައްޒަފު
އައިޝަތު ރުޚުސާނާ ރައީސްމޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ވޯކަރސް ޔޫނިއަންމުވައްޒަފު
އަހުމަދު ސަލާހް ރަޖިސްޓްރާރއޭސީސީއޭ މެމްބަރސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ދަ މޯލްޑިވްސްމުވައްޒަފު