Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ގުޅުންހުރި އިދާރާ ތަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަން (2019 – 2023)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ގުޅުންހުރި އިދާރާ ތަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަން (2019 – 2023)

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އަދި ގުޅުންހުރި އިދާރާ ތަކުން ހާސިލްކޮށްފައިވާ މައިގަނޑު ކަންކަން (2019 – 2023)