Skip to content

މިނިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާ ޚިޔާލެއް އެބައޮތްތޯ⸮

ސަރުކާރުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއްތާކުން

ވަންގަވް އިން ރައްޔިތުންނަށް ސަރުކާރުގެ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް މަރުކަޒީ ނިޒާމަކުން ލިބޭނެ ފަސޭހަކަން ލިބިގެންދެއެވެ. މިއީ ފަސޭހަކަމާއެކު ޚިދުމަތްތައް ހޯދައި، އެޕްލައިކޮށް، އަދި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ސްޓެޓަސް ޗެކްކުރެވޭނެ ޚިދުމަތެކެވެ. އިޤުތިޞާދީ ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާއިން ފޯރުކޮށްދޭ ހުރިހާ ޚިދުމަތެއް ވަންގަވް މެދުވެރިކޮށް ލިބޭނެއެވެ.

ޚިދުމަތް ހޯއްދަވަން ބޭނުންވެލައްވަނީ ކޮން ކަމަކަށްތޯ⸮

ފޮރިން އިންވެސްޓްމަންޓް

ވިޔަފާރި​

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން