Skip to content
ހޯމް » ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަން ވެބްސައިޓް ރަސްމީކޮށް ލޯންޗުކޮށްފި

ކޮންސިއުމަރ އޮމްބަޑްސްމަންގެ އޮފީހަކީ ޤާނޫނު ނަންބަރު 12/2020 (ކޮންސިއުމަރ ޕްރޮޓެކްޝަން ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން އުފައްދާފައިވާ ޤާނޫނީ އިދާރާއެކެވެ.

31 އޮގަސްޓް 2020 ގައި ތަސްދީގުކޮށް 1 މާޗް 2021 އިން އަމަލުކުރަން ފެށި މި ގާނޫނުގެ މަގުސަދަކީ ކޮންސިއުމަރުންގެ ހައްގުތައް ހިމާޔަތްކުރުމާއި ދިވެހިރާއްޖޭގައި މުދަލާއި ހިދުމަތް ފޯރުކޮށްދޭ ފަރާތްތަކުގެ ޒިންމާތައް ކަނޑައެޅުމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށާއި ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް consumer.gov.mv އަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ.