Skip to content
ހޯމް » ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިނީޝިއޭޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލްސް ހުށަހެޅުން

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިނީޝިއޭޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލްސް ހުށަހެޅުން

ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިނީޝިއޭޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލްސް ހުށަހެޅުން

(ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދަށް ގެނެވުނު 1 ވަނަ އިޞްލާޙު 291-R/3202)
ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.22 ވަނަ މާއްދާގެ (ބ) ގެ ދަށުން ޕްރައިވެޓް ސެކްޓަރ އިނިޝިއޭޓެޑް ޕްރޮޕޯޒަލްސް ހުށަހެޅުމާ އެފަދަ ޕްރޮޕޯޒަލްސްތަކުގެ ރިވިއު ކުރިއަށްގެންދާނެ ގޮތާ ގުޅޭގޮތުން އެކުލަވާލާފައިވާ އުސޫލު.