Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝިއަލް ސަރވިސަސް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމާއި ގުޅޭ

މިނިސްޓްރީގެ ދަށުން ހިގަމުން އަންނަ މޯލްޑިވްސް އިންޓަރނޭޝަނަލް ފައިނޭންޝަލް ސަރވިސަސް އޮތޯރިޓީ ހިންގުމަށް 5 (ފަހެއް) އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް، 700 އަކަފޫޓާއި 1000 އަކަފޫޓުގެ ދެމެދުގެ ޖާގައިގެ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް ބޭނުން ވެއްޖެއެވެ. މިފަދަ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށް ދޫކުރެއްވުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 25 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00 ވެލާނާގެ 11 ވަނަ ފަންގިފިލާގައި ހުންނަ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަށް ހާޟިރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މި އިޢުލާންއާއި ގުޅޭ މުހިންމު ސުންގަޑިތައް

ބީލަމާއި ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމުގެ ސުންގަޑި: 19 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: 25 ފެބްރުއަރީ 2024 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 12:00

މިކަމާ ގުޅޭގޮތުން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ބޭނުންފުޅުވާނަމަ، 3323668 އަށް ރަސްމީ މަސައްކަތު ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.