Skip to content
ހޯމް » ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި IFZA އާދެމެދު ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ޚިދުމަތްދޭ ޒޯންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި IFZA އާދެމެދު ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ޚިދުމަތްދޭ ޒޯންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސަރުކާރާއި IFZA އާދެމެދު ޚާއްޞަ އިޤްތިޞާދީ އަދި މާލީ ޚިދުމަތްދޭ ޒޯންތައް ތަރައްޤީކުރުމާއިބެހޭ އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި