Skip to content
ހޯމް » ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފި

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފި

ސްޕެޝަލް އިކޮނޮމިކް ޒޯނުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރުން ފުރަތަމަ ހުއްދަ ދޫކޮށްފި