Skip to content
ހޯމް » ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު ”ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް“ ޖޮއިންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބިޒްނަސް ފޯރަމް ބާއްވައިފި

ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު ”ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް“ ޖޮއިންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބިޒްނަސް ފޯރަމް ބާއްވައިފި

ޗައިނާއާއި ދިވެހިރާއްޖެއާއި ދެމެދު ”ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް“ ޖޮއިންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބިޒްނަސް ފޯރަމް ބާއްވައިފި

ޗައިނާ އާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ގުޅުމަށް 50 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ދެގައުމުގެ ދެމެދު “ބެލްޓް އެންޑް ރޯޑް” ޖޮއިންޓް ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ ބިޒްނަސް ފޯރަމް މިއަދު ބާއްވައިފި އެވެ.

މިބިޒްނަސް ފޯރަމްގެ ބޭނުމަކީ ރާއްޖޭގައި ހުރި އިންވެސްޓްމަންޓް ފުރުސަތުތައް ދައްކާލުމާއި، ދެގައުމުގެ އިގްތިސާދީ އަދި ވިޔަފާރީގެ އެއްބާރުލުން ކުރިއެރުވުމާއި، އިންވެސްޓްމަންޓްތަކަށް އާ ދާއިރާތައް ހޯދުމާއި، އާ މާކެޓް ޕްރޮސްޕެކްޓްތައް ހުޅުވާލުމެވެ.