Skip to content
ހޯމް » ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބީލަން ދޫކޮށްފި

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބީލަން ދޫކޮށްފި

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް އެކްސްޕެންޝަން ޕްރޮޖެކްޓަށް ބީލަން ދޫކޮށްފި

ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ތަރައްގީކޮށް ފުޅާކުރުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ބީލަމެއް ނެރެފި އެވެ.

މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން އަހަރަކު 1.5 މިލިއަން ފަސިންޖަރުންނަށް ޖާގަ ލިބޭ ޓާމިނަލެއްގެ އިތުރުން ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖަކާއި، ކާގޯ ފެސިލިޓީއާއި، އެއާޕޯޓް މަގުތަކާއި، ޕާކިން އޭރިއާއެއް ވެސް ގާއިމް ކުރެވޭނެ އެވެ.