Skip to content
ހޯމް » ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ސުކޫތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ސުކޫތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ޤައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ސުކޫތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވެއްޖެ

2004 ޑިސެމްބަރ 26 ވަނަ ދުވަހު ދިވެހިރާއްޖެއަށް ދިމާވި ސުނާމީ ކާރިސާގައި އަޅުގަނޑުމެންނާއި ވަކިވެދިޔަ ފަރާތްތަކުގެ ހަދާން އައު ކުރުމުގެ ގޮތުން މުޅިރާއްޖޭގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ހަމަހިމޭންކަމުގެ ސުކޫތުގެ ހަރަކާތުގައި މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ބައިވެރިވުން.