Skip to content
ހޯމް » ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ ރިޔާސީ އިފްތިތާޙް ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ ރިޔާސީ އިފްތިތާޙް ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ

ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ ރިޔާސީ އިފްތިތާޙް ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ

ޗައިނާގެ ރައީސްގެ ޚާއްޞަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން، ޕީޕަލްސް ރިޕަބްލިކް އޮފް ޗައިނާގެ ސްޓޭޓް ކައުންސިލަރ ޝެން ޔިކިން ރިޔާސީ އިފްތިތާޙް ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަތުމަށްފަހު ފުރާވަޑައިގެންފިއެވެ.