Skip to content
ހޯމް » ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން/އެޗް.އޯ.ސީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން/އެޗް.އޯ.ސީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން/އެޗް.އޯ.ސީ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާކިސްތާން ހައިކޮމިޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ ހެޑް އޮފް މިޝަން/އެޗް.އޯ.ސީ މިސްޓަރ ޒުލްޤުރްނައިން އަޙްމަދު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މުޙައްމަދު ސަޢީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން. މަޝްވަރާތައް އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ދިވެހިރާއްޖެއާއި ޕާކިސްތާނާ ދެމެދު ވިޔަފާރީގެ އެއްބާރުލުން އިތުރުކުރުމަށް.