Skip to content
ހޯމް » ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

ޔޫ.އެން.ޑީ.ޕީ މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ރެޕްރެޒެންޓޭޓިވް މިސްޓަރ. އެންރިކޯ ގަވެގްލިއާ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުހައްމަދު ސައީދަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރެއްވުން.