Skip to content
ހޯމް » ޔޫ.އެން މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަށް އަލްވަދާއު ކިޔުއްވައިފި. 

ޔޫ.އެން މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަށް އަލްވަދާއު ކިޔުއްވައިފި. 

ޔޫ.އެން މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރަށް އަލްވަދާއު ކިޔުއްވައިފި. 

ޔޫ.އެން މޯލްޑިވްސްގެ ރެޒިޑެންޓް ކޯޑިނޭޓަރު މިސް ކެތަރިން ހާސްވެލް، އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދަށް އަލްވަދާއު ކިޔުއްވައިފި.