Skip to content
ހޯމް » ޑައިވިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮވައިޑަރުންނާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ސޮއިކޮށްފި

ޑައިވިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮވައިޑަރުންނާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ސޮއިކޮށްފި

ޑައިވިންގ ކޯސްތައް ހިންގުމަށް ޓްރެއިނިން ޕްރޮވައިޑަރުންނާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްއިން ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޕްސްކިލިން އަދި ޓްރޭނިން ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް 10 ޑައިވިން ސެންޓަރަކާއެކު 19 މެއި 2022 ގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.