Skip to content
ހޯމް » ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލީސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓާއި އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލަޕްމަންޓް އިން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލީސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓާއި އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލަޕްމަންޓް އިން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ

ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރު ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލީސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓާއި އެކު މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލަޕްމަންޓް އިން އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ

އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މިނިސްޓްރީން ނޭޝަނަލް ކޮލެޖް އޮފް ޕޮލީސިންގ އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓާ އެކު މިއަދު، 30 ޖޫން 2022 ގައި އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

މި ޙަރަކާތުގެ މަޤްޞަދަކީ ސެކިއުރިޓީ އޮފިސަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގައި، މިދާއިރާއިން ކެރިއަރު ފެށުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމެވެ.