Skip to content
ހޯމް » ގަން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.އީ.ޑީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އޭ.އޭ.އައި އާއި ދެމެދު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ގަން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.އީ.ޑީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އޭ.އޭ.އައި އާއި ދެމެދު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ގަން އެއަރޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.އީ.ޑީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އޭ.އޭ.އައި އާއި ދެމެދު ބޭއްވި މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުން

ގަން އެއަރޕޯޓްް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓްއާ ގުޅޭ ގޮތުން އެމް.އީ.ޑީ، އައްޑޫ ސިޓީގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންނާއި އޭ.އޭ.އައި އާއި ދެމެދު މިއަދު ވަނީ މަޝްވަރާ ބައްދަލުކުރުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައެވެ. އިންޑިއާގެ އެކްޒިމް ބޭންކް އިން ފައިނޭންސް ކުރާ މި ޕޮރޮޖެކްޓްގެ މައިގަނޑު އަމާޒަކީ ގަން އެއަރޕޯޓް ޒަމާނީ ފެންފަރަށް ތަރައްޤީ ކުރެވި އުތުރުގެ މައި ހަބް އަކަށްވުމެވެ.