Skip to content
ހޯމް » ލ. ފެލިވަރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ލ. ފެލިވަރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ލ. ފެލިވަރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކޮމްޕްލެކްސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް އެގްރީމަންޓްގައި ސޮއިކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު

ލ. ފެލިވަރު ކޯލްޑް ސްޓޯރޭޖް ކޮމްޕްލެކްސް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 18 ޖެނުއަރީ 2023 ގައި ހދ. ހަނިމާދޫގަ އެވެ.