Skip to content
ހޯމް » ތުރުކީ އެއަރލައިންސްގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

ތުރުކީ އެއަރލައިންސްގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

ތުރުކީ އެއަރލައިންސްގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

ތުރުކީ އެއަރލައިންސްގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ މިސްޓަރ ފާތިޙު ބޮޒްކުރުތު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.