Skip to content
ހޯމް » ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީއާއި ސީސީއޯ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި. 

ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީއާއި ސީސީއޯ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި. 

ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީއާއި ސީސީއޯ މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި. 

ދިރާގުގެ ސީއީއޯ އަދި އެމްޑީ އަލްފާޟިލް އިސްމާއިލް ރަޝީދާއި ސީސީއޯ އަލްފާޟިލް އަލީ ރިޔާޒު، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދަގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.