Skip to content
ހޯމް » ފަންނުވެރިންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމުކުރާ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވެބިނަރއެއް ބާއްވަނީ

ފަންނުވެރިންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމުކުރާ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވެބިނަރއެއް ބާއްވަނީ

Photo by Corinne Kutz

ފަންނުވެރިންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމުކުރާ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވެބިނަރއެއް ބާއްވަނީ

ކޮޕީރައިޓާއި އެއާއި ގުޅޭ އެހެނިހެން ޙައްޤުތަކުގެ ޤާނޫނަށް ހޭލުންތެރިކުރުމަށާއި މިހާރު ޢަމަލުކުރެވެމުންދާ ޤާނޫނުގައި ކަށަވަރުކޮށްދީފައިވާ ހައްޤުތައް ލިބިގަތުމުގައި ފަންނުވެރިންނަށް ކުރިމަތިވާ އުދަނގޫތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް މި މިނިސްޓްރީއާ ޙިއްޞާކުރެވޭނެ ޕްލެޓްފޯމެއް ހޯދައިދިނުމުގެގޮތުން، ފަންނުވެރިންނަށް ޙާއްޞަކޮށްގެން މިނިސްޓްރީއިން އިންތިޒާމުކުރާ ޕަބްލިކް ކޮންސަލްޓޭޝަން ވެބިނަރއެއް 05 ޑިސެމްބަރ 2023 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:45 ގައި އޮންނާނެއެވެ.