Skip to content
ހޯމް » މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް އާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި 

މޯލްޑިވްސް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރުން، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުހައްމަދު ސައީދާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން.