Skip to content
ހޯމް » މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އެމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޕްސްކިލިންގ އެންޑް ޓްރެއިނިންގް

މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އެމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޕްސްކިލިންގ އެންޑް ޓްރެއިނިންގް

މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އެމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަޕްސްކިލިންގ އެންޑް ޓްރެއިނިންގް

އިއުލާން

އެޕްރެންޓިސްޝިޕް އުސޫލު

ޓްރެއިނިންގް ޕްރޮގްރާމް އުސޫލު

ތަރޑް ޕާތީ އެކައުންޓް ޑެކްލަރޭޝަން ފޯމް