Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސްއަށް ”1500 ހެލްޕް“ ސާވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސްއަށް ”1500 ހެލްޕް“ ސާވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ސަރވިސަސްއަށް ”1500 ހެލްޕް“ ސާވިސް ސެންޓަރެއް ޤާއިމުކުރުން

މި ސަރވިސް ސެންޓަރު ހުޅުވާފައި ހުންނަނީ ސަރުކާރާއި ރަސްމީ ބަންދު ދުވަސްތައް ފިޔަވައި އެހެން ހުރިހާ ދުވަހެއްގައި ހެނދުނު 09:00 އިން ހަވީރު 05:00 އަށެވެ. “1500 ހެލްޕް” ސާވިސް ސެންޓަރުން ބިޒްނަސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން، ލޭބަރ އެންޑް އެކްސްޕެޓްގެ ހިދުމަތްތަކުގެ އިތުރުން ޖޮބް ސެންޓަރުގެ ހިދުމަތްތަކާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދޭނެ އެވެ.