Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ޕީއެސްއެމްއާ އެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ޕީއެސްއެމްއާ އެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމެއް ހިންގުމަށް ޕީއެސްއެމްއާ އެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މި ޕާޓްނަޝިޕްގެ ދަށުން ޕީއެސްއެމް އިން ތިރީގައިވާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ފުރުސަތުތައް ހުޅުވާލާނެ އެވެ.

  • އެސިސްޓެންޓް ޕްރެޒެންޓަރ ޕްރޮޑިއުސަރ – ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް 3
  • އެސިސްޓެންޓް ޕްރޮޑިއުސަރ (ޓީވީ) – ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް 3
  • ޖަރނަލިސްޓް/ނިއުސްކާސްޓަރ – ނޫސްވެރިކަމުގެ ދާއިރާއިން ސެޓްފިކެޓް 3