Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިތުރު ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ފެނަކާ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެމްއޭސީއެލްއާ އެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިތުރު ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ފެނަކާ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެމްއޭސީއެލްއާ އެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިތުރު ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ފެނަކާ ކޯޕަރޭޝަނާއި އެމްއޭސީއެލްއާ އެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ކުރި ފަރާތްތަކަށް ވަޒީފާގައި ތަމްރީނު ދިނުމުގެ ތެރެއިން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު އިތުރުކުރުމަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގާ އެޕްރެންޓިސްޝިޕް ޕްރޮގްރާމްތައް ހިންގުމަށް އިތުރު ޕާޓްނަރުންގެ ގޮތުގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނާއި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އާއެކު އެމްއޯޔޫގައި ސޮއިކޮށްފި އެވެ.