Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓަރ ފޯރ ޓްރޭޑް، ޓްއަރިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާ، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޭން ޓީހާން، މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ ފޯރ ޓްރޭޑް، ޓްއަރިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާ، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޭން ޓީހާން، މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ ފޯރ ޓްރޭޑް، ޓްއަރިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާ، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޭން ޓީހާން، މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން

މިނިސްޓަރ ފޯރ ޓްރޭޑް، ޓްއަރިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާ، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޭން ޓީހާން، މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް އާއި ބައްދަލުކުރެއްވުން ިިމިނިސްޓަރ ފޯރ ޓްރޭޑް، ޓްއަރިޒަމް އެންޑް އިންވެސްޓްމަންޓް އޮފް އޮސްޓްރޭލިޔާ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ފައްޔާޒް އިސްމާޢިލް, މިނިސްޓަރ އޮފް ޓުއަރިޒަމް ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމްް، މިނިސްޓަރ އޮފް ހަޔަރ އެޑިއުކޭޝަން އާއި ބައްދަލުކުރައްވައި, ދެގައުމުގެ ގުޅުން އިތުރަށް ވަރުގަދަކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރެއްވުންް.