Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާ ކުރުން

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާ ކުރުން

މިނިސްޓަރ ފައްޔާޒް، ހަނިމާދޫ އެއަރޕޯޓް ތަރައްޤީ ކުރުމުގެ މަޝްރޫޢުގެ ކުރިއެރުންތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްޞާ ކުރުން

އިންޑިއާގެ އެގްޒިމް ބޭންކުން ފައިނޭންސް ކުރާ ހަނިމާދޫ އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް މަޝްރޫއުގެ އެންމެ ފަހުގެ މައުލޫމާތު ދިނުމަށް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވަނީ އިންޑިއާގެ ހައި ކޮމިޝަންއާއި އޭ.އޭ.އައިގެ އޮފިޝަލުންނާ އެކު ހއ. އަދި ހދ. އަތޮޅުގެ މެމްބަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ. އަދި މާސްޓަރޕްލޭން، ކޮންސެޕްޓް ޑިޒައިންސް އަދި ޕްރޮޖެކްޓް ޑީޓެއިލްސް އާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރައްވާފައިވެއެވެ