Skip to content
ހޯމް » މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް، ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް، ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް، ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި

މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޓްރޭޑްނެޓް މޯލްޑިވްސް ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑަށް އަލަށް އައްޔަން ކުރެވުނު މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރ ސައީދާ އުމަރާ ބައްދަލުކުރެއްވުން. މި ބައްދަލުވުމުގައި ޓްރޭޑްނެޓްގެ ފަރާތުން މިހާރު ކުރިއަށްދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅޭ މައުލޫމާތު ހިއްސާކުރެއްވިއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި one.gov.mv އާއި ނޭޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް ހިމެނޭ.