Skip to content
ހޯމް » ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ވިޔަފާރި ޕޯޓަލް އިން އޮންލައިންކޮށް 1 ޖެނުއަރީ 2022 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ވިޔަފާރި ޕޯޓަލް އިން އޮންލައިންކޮށް 1 ޖެނުއަރީ 2022 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ހުރިހާ ހިދުމަތެއް ވިޔަފާރި ޕޯޓަލް އިން އޮންލައިންކޮށް 1 ޖެނުއަރީ 2022 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ

އަޅުގަނޑުމެން މައިކްރޮސޮފްޓް ޓީމްސް މެދުވެރިކޮށް ބިޒްނަސް ޕޯޓަލްގައި މަޢުލޫމާތު ސެޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 30 ޑިސެމްބަރ 2021-31 ޖެނުއަރީ 2022 އަށެވެ.