Skip to content
ހޯމް » އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި. 

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި. 

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި. 

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހައިކޮމިޝަނަރު ހިޒް އެކްސެލެންސީ މިސްޓަރ. ޑޭވިޑް ޖެސަޕް، އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.