Skip to content
ހޯމް » އޭޑީބީގެ ސައުތު އޭޝިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް (ސާޑް)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

އޭޑީބީގެ ސައުތު އޭޝިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް (ސާޑް)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

އޭޑީބީގެ ސައުތު އޭޝިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް (ސާޑް)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއާއި ބައްދަލުކުރައްވައިފި.

އޭޑީބީގެ ސައުތު އޭޝިއާ ޑިޕާޓްމަންޓް (ސާޑް)ގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް މިސް ސިންޑީ މަލްވިސިނީ، މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުހައްމަދު ސައީދަށް ބައްދަލުކުރައްވައިފި.  

މަޝްވަރާތައް ކުރެވުނީ ކަންޓްރީ ޕާޓްނަޝިޕް ސްޓްރެޓެޖީ 2025-2029 އާ ބެހޭ ގޮތުން.