Skip to content
ހޯމް » އުރީދޫ ގަތަރު ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ގްރޫޕް ސީއީއޯ އުރީދޫގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

އުރީދޫ ގަތަރު ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ގްރޫޕް ސީއީއޯ އުރީދޫގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

އުރީދޫ ގަތަރު ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ގްރޫޕް ސީއީއޯ އުރީދޫގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑްއަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.

އުރީދޫ ގަތަރު ގްރޫޕްގެ ޑެޕިއުޓީ ގްރޫޕް ސީއީއޯ ޝެއިޚް މުހައްމަދު ބިން އަބްދުالله އަލް ތާނީ އުރީދޫގެ ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ޓީމަކާއެކު މިނިސްޓަރ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޓްރޭޑް މުހައްމަދު ސައީދުގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމްގެ ޒިޔާރަތެއް ކުރައްވައިފި.