Skip to content
ހޯމް » އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފްރޭމްވޯކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބެހޭ ކޮންސަލްޓެންސީ

އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފްރޭމްވޯކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބެހޭ ކޮންސަލްޓެންސީ

އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޯވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން ފްރޭމްވޯކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާ ބެހޭ ކޮންސަލްޓެންސީ

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް

ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް