Skip to content
ހޯމް » އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކޮންސަލްޓެންސީ ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ސްޓްރެޓެޖީ ސްޓަޑީ

އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކޮންސަލްޓެންސީ ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ސްޓްރެޓެޖީ ސްޓަޑީ

އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އިމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން ކޮންސަލްޓެންސީ ފޯ ޑިވެލޮޕްމަންޓް އޮފް ޕެންޝަން ސްޓްރެޓެޖީ ސްޓަޑީ

އެކްސްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް

ޓަރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް