Skip to content
ހޯމް » އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އެމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރެންސް ބެނެފިޓް ސްކީމް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ

އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އެމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރެންސް ބެނެފިޓް ސްކީމް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ

އީއޯއައި އަށް އެދި ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ކޮވިޑް-19 އެމަޖެންސީ އިންކަމް ސަޕޯޓް ޕްރޮޖެކްޓްގެ ދަށުން އަންއެމްޕްލޯއިމަންޓް އިންޝުއަރެންސް ބެނެފިޓް ސްކީމް ޑިވެލޮޕް ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ

އެކްޕްރެޝަން އޮފް އިންޓްރަސްޓް

ޓާރމްސް އޮފް ރެފަރަންސް