Skip to content
ހޯމް » އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޑރ. މުޙައްމަދު މުޢިއްޒު، އިޤުތިޞާދީި ތަރައްޤީއާއި ވިޔަފާރިއާ ބެހޭ ވުޒާރާގެ މިނިސްޓަރުގެ މަޤާމަށް އޮނަރަބަލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.