Skip to content
ހޯމް » އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ވެބިނާ: ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީ އަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ވެބިނާ: ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީ އަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް

އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓް ކުރުމާއި ބެހޭ ވެބިނާ: ދިވެހި ރާއްޖެއާއި ޔޫއޭއީ އަށް އޮތް ފުރުސަތުތައް

މި ވެބިނާ އަމާޒުކޮށްފައިވަނީ ޔޫއޭއީގެ އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ދާއިރާގެ އިންވެސްޓަރުންނަށެވެ. ދިވެހި ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދާއި އިންވެސްޓްމަންޓްގެ ފުރުޞަތުތަކުގެ އޯވަރވިއުއެއް މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް، ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް، އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީއާ ގުޅިގެން މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓުން ވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ.